Catches

Angler Description Fish Bait Length Weight Spots Date Image(s) Actions
shark bait Gulp Flounder Artificial 15.0" 0.0 0 Mar 3, 2019 View
Tim Reinschmidt   Flounder Artificial 19.8" 0.0 0 May 14, 2016 View
lowcountryrednecks   Flounder Artificial 16.8" 0.0 0 May 14, 2016 View
skitterdone   Flounder Artificial 16.0" 0.0 0 May 14, 2016 View
yakermeister   Flounder Artificial 18.0" 0.0 0 May 14, 2016 View
Tim Reinschmidt   Flounder Artificial 19.8" 0.0 0 May 14, 2016 View
Hob-i-cide   Flounder Artificial 17.0" 0.0 0 May 14, 2016 View
CaptGranger   Flounder Artificial 15.5" 0.0 0 May 14, 2016 View
Leftwich   Flounder Artificial 17.2" 0.0 0 May 14, 2016 View
mjp0506   Flounder Artificial 15.2" 0.0 0 May 14, 2016 View
lowcountryrednecks   Flounder Artificial 16.8" 0.0 0 May 14, 2016 View
lowcountryrednecks   Flounder Artificial 16.0" 0.0 0 May 14, 2016 View
El Cid   Flounder Artificial 14.5" 0.0 0 May 14, 2016 View
skinny dipper   Flounder Artificial 17.0" 0.0 0 May 14, 2016 View
tdrott   Flounder Artificial 18.5" 0.0 0 May 14, 2016 View
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9   1 of 16